Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Onze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 11 juli 2018.
Wij adviseren u deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat u op de hoogte bent van uw rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen u en MCR Gaming. U wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Contractant.
Download de algemene voorwaarden van MCR Gaming.
Artikel 1 – Definities
In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de volgende betekenis:

MCR Gaming: de vennootschap onder firma MCR Gaming, gevestigd en kantoorhoudende te (3044 AS) Rotterdam aan de Industrieweg 61.
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.
Contractant: de rechtspersoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf of natuurlijk persoon met wie MCR Gaming een Overeenkomst heeft gesloten.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Contractant en MCR Gaming op grond waarvan MCR Gaming Diensten aan Contractant levert.
Dienst: alle werkzaamheden en activiteiten die voorwerp zijn van de Overeenkomst. Daaronder vallen diensten met betrekking tot het (online) presenteren en promoten van Contractant, haar onderneming, haar diensten en/of website en alle daarbij voortgebrachte materialen en resultaten die bestemd zijn voor Contractant in de meest ruime zin van het woord.
Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en rechten op knowhow.
Partij(en): MCR Gaming en/of Contractant.
Richtlijn: aanvullende voorwaarden die in aanvulling op de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op een specifieke Dienst.
Storing: het in materiële zin niet voldoen van de Dienst aan de in de Overeenkomst vastgelegde functionele specificaties.
Partners: een derde partij waarmee MCR Gaming samenwerkt.

Artikel 2 – Algemeen
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen MCR Gaming en Contractant, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst, ongeacht of deze schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan of tot stand zijn gekomen.
2.2 Als een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, dan zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.
2.3 Als deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen MCR Gaming en Contractant, dan wordt Contractant geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
2.4 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk door MCR Gaming en de Contractant zijn overeengekomen. In geval van strijdigheid tussen bepalingen uit de verschillende documenten van de Overeenkomst, geldt de volgende rangorde: a. de offerte/ het overeenkomstformulier; b. de Richtlijnen; c. de Algemene Voorwaarden.
2.5 MCR Gaming wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Contractant van de hand.
2.6 MCR Gaming is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijziging wordt via de website van MCR Gaming of op een andere wijze aan Contractant bekend gemaakt. Wijzigingen worden zeven dagen na bekendmaking van kracht. Als Contractant de wijziging niet wenst te accepteren is Contractant gerechtigd de Overeenkomst, binnen veertien dagen na de bekendmaking, schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de wijziging in gaat.

Artikel 3 – Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen van Rezone Media zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Alle offertes van Rezone Media zijn gratis en vrijblijvend aan te vragen waarna deze een geldigheidstermijn van dertig dagen hebben.
3.2 Rezone Media is te allen tijde gerechtigd een aanvraag te weigeren (bijvoorbeeld als zij gerede twijfel heeft over de kredietwaardigheid van Contractant), zonder dat hierdoor enig recht van Contractant op schadevergoeding jegens Rezone Media ontstaat. Rezone Media is daarbij niet verplicht haar redenen in dit verband te vermelden.
3.3 Aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en tarieven gelden niet automatisch voor nadere bestellingen en/of nieuwe opdrachten.
3.4 Rezone Media hanteert een reiskostenvergoeding van €0,30 per kilometer voor een opdracht of kennismakingsgesprek op een door de Contractant afgesproken locatie. De reiskostenvergoeding is van toepassing wanneer het door de Contractant afgesproken adres meer dan 5 kilometer vanaf het kantoor van Rezone Media is gelegen. De exacte kilometers worden berekend op basis vanaf het kantoor van Rezone Media naar het door de Contractant afgesproken adres.
3.5 Rezone Media is gerechtigd een kennismakingsgesprek na 60 minuten te beëindigen. Na dit gesprek kan Contractant verdere informatie telefonisch of per e-mail doorgeven.

Artikel 4 – Uitvoering dienstverlening
4.1 Rezone Media zal haar best doen om de diensten, website en/of onderneming van Contractant op de overeengekomen wijze te promoten, te presenteren en te leveren.
4.2 Rezone Media zal zich inspannen om de Dienst binnen de overeengekomen termijn en volgens de overeengekomen specificaties te leveren. Alle opgegeven termijnen dienen echter slechts als Richtlijn en zijn dus nooit fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4.3 Rezone Media kan niet garanderen dat er geen Storingen optreden. Rezone Media doet haar uiterste best om de Storingen met inachtneming van hetgeen in de Overeenkomst is bepaald zo spoedig mogelijk te verhelpen.
4.4 Rezone Media is gerechtigd de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen (bijvoorbeeld in het kader van onderhoud) en deze steeds te verbeteren en aan te passen aan de actuele stand van de techniek en de ontwikkelingen in de markt, zonder dat Contractant enig recht op schadevergoeding of ontbinding toekomt.
4.5 Rezone Media is gerechtigd voor de uitvoering van de Dienst gebruik te maken van diensten van derden.
4.6 Als de uitvoering van de Overeenkomst volgens Rezone Media extra werkzaamheden met zich meebrengt, of als Contractant of eventuele derden in opdracht van Contractant, extra werkzaamheden vraagt of veroorzaakt (bijvoorbeeld doordat Contractant onvolledige/onjuiste informatie verstrekt), dan is Rezone Media gerechtigd alle extra bestede tijd en kosten, in voorkomende gevallen ook die van derden, aan Contractant in rekening te brengen.
4.7 Contractant dient jaarlijks service/onderhoudskosten aan Rezone Media te betalen. De service/onderhoudskosten gaan in op de dag dat de Dienst door Rezone Media is afgerond.
4.8 Onbeperkt webruimte en onbeperkt dataverkeer is op basis van Fair Use Policy. Bij misbruik van het met Rezone Media overeengekomen onbeperkte webruimte en dataverkeer is Rezone Media gerechtigd om het gebruik van dat pakket na constatering van het misbruikte limiteren. Rezone Media zal in dat geval contact opnemen met Contractant om in overleg met de Contractant tot een passende oplossing te komen. De met Contractant gemaakte afspraken worden door partijen schriftelijk vastgelegd.

Artikel 5 – Medewerking door Contractant
5.1 Contractant zal, voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is, haar medewerking verlenen aan het uitvoeren van de Overeenkomst. Contractant zal onder meer alle benodigde gegevens en materialen voor de levering van de Diensten op door Rezone Media bekend gemaakte wijze en volgens de door haar bekend gemaakte (technische) specificaties tijdig verstrekken. Rezone Media heeft het recht de eisen en (technische) specificaties tijdens de duur van de Overeenkomst te wijzigen. Rezone Media zal Contractant via een e-mail van een dergelijke wijziging op de hoogte stellen.
5.2 Contractant staat ervoor in dat de in 5.1 bedoelde gegevens en materialen juist en volledig zijn. Hij garandeert dat het gebruik van deze gegevens en materialen door Rezone Media overeenstemt met de overeengekomen doeleinden, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms) rechten van derden dan wel anderszins niet onrechtmatig of in strijd is met de in Nederland geldende wetgeving. Contractant garandeert ook dat haar eigen gebruik van de Dienst overeenstemt met de Overeenkomst, waaronder deze Algemene Voorwaarden, en niet onrechtmatig of in strijd is met de in Nederland geldende wetgeving. Contractant zal zich onthouden van ieder handelen dat de reputatie van Rezone Media en haar Diensten zou kunnen aantasten. Contractant vrijwaart Rezone Media volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart Rezone Media ook voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.
5.3 Contractant is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden of aan derden in gebruik te geven, tenzij Rezone Media hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.
5.4 Contractant zal zich steeds houden aan alle door Rezone Media verstrekte of op de website van Rezone Media bekend gemaakte Richtlijnen voor het gebruik van de Dienst.
5.5 Als in het kader van de Dienst gebruik wordt gemaakt van inloggegevens dan dient Contractant deze zorgvuldig te gebruiken en te bewaren. In het geval van, of een vermoeden van, misbruik of diefstal van de inloggegevens dient Contractant Rezone Media direct op de hoogte te stellen zodat Rezone Media de toegang tot de Dienst kan blokkeren of andere passende maatregelen kan nemen. Contractant is aansprakelijk voor het gebruik van de Dienst via haar inloggegevens.
5.6 Als Contractant verhuist of het factuuradres van Contractant wijzigt, dient Contractant daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk haar nieuwe vestigingsplaats en / of nieuwe factuuradres schriftelijk aan Rezone Media mee te delen.

Artikel 6 – Vergoeding en betaling
6.1 Voor het gebruik van de Dienst is Contractant de overeengekomen vergoedingen verschuldigd. Alle verschuldigde vergoedingen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, gesteld in euro, exclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen.
6.2 De vergoedingen kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, jaarlijks of anderszins periodiek verschuldigde bedragen en bedragen die afhankelijk zijn van het gebruik van de Dienst.
6.3 Rezone Media is gerechtigd de vergoedingen gedurende de looptijd van de Overeenkomst te verhogen. Deze verhoging zal per e-mail aan Contractant bekend worden gemaakt. Contractant is gerechtigd de Overeenkomst binnen veertien dagen na deze bekendmaking op te zeggen als en voor zover (i) de verhoging van de totale waarde van de Overeenkomst 10% of meer bedraagt en (ii) de inhoud van de Overeenkomst verder niet wijzigt. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden en in te gaan op de datum waarop de verhoging ingaat. Dit recht tot opzegging geldt niet als de verhoging van de totale waarde van Overeenkomst minder dan 10% bedraagt.
6.4 Zodra Contractant akkoord gaat met de offerte, is hij gebonden aan de Overeenkomst en tot betaling van het volledig geoffreerde bedrag verschuldigd. Dit dient Contractant te bevestigen door een aanbetaling te doen van 50% van het totaal eenmalige bedrag inclusief BTW.
6.5 Na oplevering van de Dienst zal Rezone Media het restant aan Contractant in rekening brengen. Indien de oplevering later is dan dertig dagen na verzending van de eerste factuur, is Rezone Media gerechtigd het restant aan Contractant in rekening te brengen mits de vertraging van de oplevering aan Rezone Media ligt.
6.6 Betaling dient te geschieden op de door Rezone Media op de factuur aangegeven wijze. Contractant dient de factuur binnen een termijn van veertien dagen na de factuurdatum volledig te voldoen tenzij schriftelijk uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Deze betalingstermijn geldt als fatale termijn en Contractant is dan ook zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, wanneer er niet tijdig betaald wordt. Voor de vaststelling van de hoogte van de factuur zijn de gegevens uit de administratie van Rezone Media leidend.
6.7 Enig beroep door Contractant op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.
6.8 Indien Contractant van mening is dat het bedrag van de factuur onjuist is, of dat er enige andere onvolkomenheid is in de factuur, dient hij Rezone Media hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, met overlegging van overtuigend bewijs van haar standpunt. Betwisting van (een deel van) een factuur schort de betalingsverplichting van Contractant ten aanzien van (het onbetwiste deel van) een factuur niet op.
6.9 Indien Contractant de factuur niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is Contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum van verzuim, is Contractant over het openstaande bedrag een rentevergoeding verschuldigd op basis van de incassowet, die gelijk is aan 15% van het factuurbedrag worden geacht te zijn, met een minimum van €50,00 per factuur. Indien en voor zover de daadwerkelijk door Rezone Media gemaakte incassokosten hoger zijn dan 15% van het factuurbedrag, is Rezone Media gerechtigd deze daadwerkelijke kosten aan Contractant in rekening te brengen, een en ander in plaats van de fictieve incassokosten en voor zover in redelijkheid gemaakt.
6.10 Vanaf de datum van verzuim is Contractant naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke, en eventueel gerechtelijke, kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimumbedrag van €50,00.
6.11 Rezone Media is gerechtigd de kredietwaardigheid van Contractant te onderzoeken. Indien wenselijk dient Contractant, op eerste verzoek van Rezone Media, voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van bestaande en toekomstige verplichtingen jegens Rezone Media. Rezone Media is in zodanig geval gerechtigd de Dienst, of een gedeelte daarvan, pas te leveren nadat gewenste zekerheid is verkregen.
6.12 Domeinextensies met een .nl, .be en .com zitten in de service/onderhoudskosten inbegrepen die op de website van Rezone Media staan vermeld. Voor andere domeinextensies worden extra kosten gerekend die schriftelijk met Contractant moeten worden besproken.
6.13 Contractant is gerechtigd Rezone Media te allen tijde te contacteren met vragen over de Dienst. Contractant is zelf verantwoordelijk voor het doorvoeren van wijzigingen op de Dienst. Wijzigingen kunnen in overleg door Rezone Media worden doorgevoerd. Deze kosten bestaan uit de bijbehorende uurprijs voor de Dienst.

Artikel 7 – Intellectuele Eigendomsrechten
7.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst, en alle resultaten daarvan, blijven berusten bij Rezone Media of bij de derde van wie Rezone Media het recht heeft verkregen om (een onderdeel van) deze Diensten aan Contractant ter beschikking te stellen. Gedurende de Overeenkomst verleent Rezone Media aan Contractant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Dienst binnen haar eigen onderneming en voor het overeengekomen doel te gebruiken.
7.2 Indien en voor zover er bij de uitvoering van de Overeenkomst Intellectuele Eigendomsrechten ontstaan op het resultaat van de Diensten, zullen deze Intellectuele Eigendomsrechten berusten bij Rezone Media.
7.3 De Intellectuele Eigendomsrechten op alle materialen die Contractant in het kader van de Overeenkomst aan Rezone Media ter beschikking stelt, blijven berusten bij Contractant of bij de derde van wie Contractant het recht heeft verkregen deze materialen aan Rezone Media ter beschikking te stellen. Contractant verleent Rezone Media het onbeperkte recht deze materialen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken (hieronder wordt mede doch niet uitsluitend verstaan te verveelvoudigen, te wijzigen of openbaar te maken).
7.4 Contractant staat ervoor in dat de door haar ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op rechten van derden en dat hij gerechtigd is deze materialen aan Rezone Media ter beschikking te stellen. Contractant vrijwaart Rezone Media volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart Rezone Media eveneens voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.
7.5 Het is Contractant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom van Rezone Media of haar licentiegevers te verwijderen of te wijzigen. Als Contractant geen intellectuele eigendom van Rezone Media of haar licentiegevers op haar Dienst wil hebben, dient Contractant dit aan Rezone Media te melden, waarna hij een geldbedrag van €10,00 dient te betalen.
7.6 Alle door Rezone Media uit hoofde van de Overeenkomst verstrekte gebruiksrechten vervallen bij het einde van de Overeenkomst van rechtswege.

Artikel 8 – Privacy en Geheimhouding
8.1 Om de Dienst te kunnen aanbieden verwerkt Rezone Media persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand. Rezone Media draagt er zorg voor dat de verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan de wet Algemene verordening gegevensbescherming en de Privacyverklaring opgenomen op de website (www.rezonemedia.nl/voorwaarden) onder de kop “Privacyverklaring”.
8.2 Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
8.3 Partijen leggen de in 8.2 genoemde verplichting tevens op aan hun werknemers en aan door hen, ter uitvoering van de Overeenkomst, ingeschakelde derden.

Artikel 9 – Garanties en aansprakelijkheid
9.1 Rezone Media zal zich steeds inspannen de Dienst volgens de overeengekomen functionele specificaties te leveren, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel. Met name garandeert Rezone Media niet dat: – de Dienst ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen en gebreken en/of Storingen, en dat gebreken of Storingen (tijdig) kunnen worden verholpen; – Contractant met behulp van de Dienst bepaalde omzetten, klanten of traffic genereert; – derden niet de voor de Dienst benodigde systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.
9.2 Rezone Media is niet aansprakelijk voor schade geleden door Contractant of Partners, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Rezone Media in welk geval Rezone Media uitsluitend aansprakelijk is voor de directe schade.
9.3 De totale aansprakelijkheid van Rezone Media bedraagt nooit meer dan het totaal van de voor de betreffende Dienst door Contractant te betalen vergoeding. Als er sprake is van een Overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen voor het, op het moment dat de tekortkoming zich voordoet, lopende jaar. Daarbij wordt een reeks van direct op elkaar volgende gebeurtenissen als één gebeurtenis beschouwd.
9.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de kosten die Contractant redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Rezone Media te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Rezone Media wel aan de Overeenkomst beantwoordt.
9.5 Iedere aansprakelijkheid van Rezone Media voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.
9.6 Rezone Media is in geen geval aansprakelijk voor schade aan de zijde van Contractant welke is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de Dienst.
9.7 Elk recht van schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt, als niet binnen zes maanden na het moment waarop de schade zich heeft voorgedaan een rechtsvordering daartoe door of namens Contractant is ingesteld.

Artikel 10 – Opschorting
10.1 Rezone Media is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, op te schorten als Contractant te kort schiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, of als Rezone Media het vermoeden heeft dat Contractant in strijd handelt met artikel 5, 7.4 of 7.5, of gegronde vrees heeft dat Contractant niet kan voldoen aan haar betalingsverplichting, onverminderd enig ander aan Rezone Media toekomend recht. Gedurende de periode van opschorting blijft de verplichting tot betaling van de vergoedingen onverkort bestaan.
10.2 Zodra Contractant alsnog de Overeenkomst nakomt en/of voldoende zekerheid stelt ter voldoening van haar verplichtingen, zal Rezone Media de opschorting opheffen. Rezone Media is gerechtigd om voor de opheffing van de opschorting een redelijke vergoeding in rekening te brengen.

Artikel 11 – Duur van de Overeenkomst
11.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de Overeenkomst aangegaan voor een initiële periode van één jaar. Na afloop van deze initiële periode wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met periodes van één jaar, tenzij de Overeenkomst door een van de Partijen uiterlijk één maand voor het einde van de contractperiode schriftelijk wordt opgezegd.
11.2 Onverminderd alle overige rechten, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de andere Partij: – surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan deze is verleend; – in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend.
11.3 Onverminderd haar overige rechten en zonder schadeplichtig te zijn, is Rezone Media gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of buitengerechtelijk te ontbinden indien Contractant: – niet voldoet aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst; – op een andere wijze toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt.
11.4 Wanneer de Overeenkomst op enig moment wordt ontbonden en er op dat moment reeds Diensten zijn verricht, zullen de reeds uitgevoerde Diensten en de daaraan verbonden betalingsverplichting van Contractant geen onderwerp zijn van enige ongedaanmakingsverplichting, tenzij Contractant kan bewijzen dat Rezone Media in verzuim is met betrekking tot specifiek die Diensten. Bedragen die voorafgaand aan de ontbinding door Rezone Media zijn gefactureerd in verband met de reeds door haar naar behoren verrichte of geleverde prestaties in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst blijven volledig verschuldigd en zijn direct opeisbaar op het moment van ontbinding.
11.5 Direct na beëindiging van de Overeenkomst retourneert Contractant al hetgeen Rezone Media in het kader van de Overeenkomst aan Contractant ter beschikking heeft gesteld en staakt Contractant het gebruik van de Dienst.
11.6 De bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om beëindiging van de Overeenkomst te overleven, blijven ook na zulke beëindiging onverminderd van kracht.

Artikel 12 – Slotbepalingen
12.1 Rezone Media is gerechtigd zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van Contractant de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) over te dragen aan haar dochter- of groepsmaatschappijen, aan een derde (bijvoorbeeld in geval van overgang van onderneming) of in onderaanneming uit te besteden. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen welke mochten voortvloeien uit de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam. Rezone Media VOF is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Bosch onder nr. 69459630.